כלכלי חברתי

Content Type

Feb 2015

נושאים

ישראל 15
צפת 2021
התפתחות חברתית - כלכלית
קפיצת מדרגה
חוסן קהילתי

Israel 15, Safed 2021, Growth, Socioeconomic Development, National Leapfrogging, Regional Leapfrogging, Social Capital, Human Capital, Jewish Federations, Community Resilience, Public Participation

חזון ישראל 15: קפיצת מדרגה מקומית

קפיצת מדרגה מקומית

החברה הישראלית במשבר

 

עסקת החבילה שנחתמה בשנת 1985 הייתה נקודת המפנה עבור החברה והכלכלה בישראל, ונקודת מעבר למה שאמורה הייתה להיות כלכלת שוק חופשי יעילה שבה הצמיחה מחלחלת לכלל האוכלוסייה. כעבור רבע מאה ישראל ניצבת על פרשת דרכים כלכלית-חברתית: מצד אחד, ישראל חוותה הצלחות מקרו כלכליות מרשימות שזכו להכרה בין-לאומית, ובמשק הישראלי התפתחו מגזרים קטנים שהם תחרותיים מאוד בקנה-מידה בין-לאומי.

 

מצד שני, ישראל חווה משבר מיקרו-כלכלי קשה ברמת משקי הבית, כתוצאה משחיקה מתמדת בפריון ובשכר לצד הידלדלות השירותים הציבוריים. בנוסף, מגזרים רבים במשק הישראלי סובלים מהשפעה קשה של יחסי הון-שלטון (Cronyism).יתרה מכך, ישראל חווה משבר חברתי עמוק שביטויו הם: אי-שוויון כלכלי שמחריף; ניידּות כלכלית-חברתית נמוכה; מרבית האוכלוסייה הישראלית ענייה, פגיעה או מתקשה, והפערים בין המרכז והפריפריה הולכים וגדלים.

כך ישראל יורדת מדי שנה במדדי איכות חיים, המשתקפת בין השאר בירידה באמון הציבור במערכת הציבורית, בפוליטיקאים ובפקידות המקצועית. מחאת קיץ 2011 הייתה התפרצות של חוסר-האמון ביכולות ובכוונות של המגזר הציבורי לעמוד בחלקו ב'חוזה החברתי' של מתן אפשרות לאיכות חיים ראויה.

 

מציאות זו מושפעת ממגמה גלובאלית של עליה בקצב השינוי בחברה ובכלכלה, שמשפיעה בצורה דרמטית על יכולתם של עובדים, משקי הבית, עסקים קטנים ובינוניים ואף חברות גדולות וממשלות לשגשג לאורך זמן, לאור לחץ הולך וגובר לייצר ידע חדש ולהסתגל לשינויים מהירים בתנאי אי וודאות כדי לשרוד.

'השינוי באופי השינוי' בעולם הגלובלי אינו סלחן כלפי אנשים שלא עומדים בקצב, ובמקביל שוחק את יכולתן של ממשלות למשול ולהשפיע על החברה. משקי בית רבים שנתפסים כיחידת היסוד של החברה, קורסים תחת קצב השינוי. כאשר הקריסה הזו באה במקביל להחלשות ממשלתית, לא ניתנת הזדמנות אמתית לדור הבא לצבור השכלה וכישורים הכרחיים ומספיקים כדי להצליח לפרנס את עצמם ומשפחותיהם ברווחה ובכבוד.

על אף שמדינות רבות חוות משברים לאור ה'שינוי באופי השינוי' בדמות הצטמקות מעמד הביניים ופערים בלתי נתפסים בין עשירים ועניים, יש שורה של מרכיבים שהופכים את האתגר הישראלי לייחודי: ישראל היא 'ארץ קטנה ומוקפת אויבים' שמנהלת כלכלה של 'אי' גאו-פוליטי המתאפיינת בכך שהאתגר הביטחוני משפיע השפעה רבה על הכלכלה, שווקי היצוא מרוחקים, התפתחות תעסקותית מחייבת עזיבה לחו"ל.

נדרש חזון חברתי חדש

 

המשבר החברתי-כלכלי בישראל מחייב השקפה, חזון וגישה חדשים שמטרתם להבטיח צמיחה, הכללה ועלייה מתמשכת באיכות החיים. נדרש חזון המאפשר לכלל תושבי ישראל לקחת חלק בצמיחה ולהנות מפירותיה, באופן המאפשר לתושבי ישראל שותפות בעיצוב העתיד באופן ייחודי.

 

המפתח לשינוי כזה ברמה הלאומית טמון בהובלת תהליכי פיתוח מקומיים בכל רחבי המדינה על-ידי התהליך שאנו קוראים לו 'קפיצת מדרגה מקומית' שיביא לשיפור משמעותי בכל מרכיבי איכות החיים של התושבים בהובלת המנהיגות המקומית הנבחרת, העסקית, האזרחית והמקצועית.

 

גישה זו מחייבת ביזור אחריות, סמכות ומשאבים למרחב המקומי האזורי, העירוני והקהילתי, תוך טיפוח היכולת של יחידות ומוסדות מקומיים לעצב את עתידם, בדגש על שיפור המצב הכלכלי והחברתי של הקהילה, באמצעות השקעה מתמדת בפריון ובתעסוקתיות. זאת על בסיס ראיית ה'קהילה' הגאוגרפית כיחידת היסוד של החברה הישראלית.


מודל 'הארכת הייצול'

 

קפיצת מדרגה מושתתת על בניית 'יכולת הסתגלות' במישורים השונים של המרחב המקומי. יכולות אלו מאפשרות לשכונה, לעיר או לאיזור להתארגן ולנקוט בפעולה מכוונת בתנאים של אי ודאות, ובכך לשפר את עתידן. יסודות קפיצת המדרגה המקומית הינם:

 

  • 'חזוניות' – תהליך בו המנהיגות המקומית מעצבת תמונת עתיד רצויה שהופכת למצפן עבור המנהיגות הפוליטית, המקצועית והמתנדבת במקום, ומאפשרת רתימה של מספר הולך וגדל של מנהיגים ופעילים מקומיים;

  • מרחב קהילתי מכליל שבו כלל מוסדות הקהילה והאליטה המשרתת המקצועית והאזרחית הפעילים, רתומים להעלאת תמהיל ההון החברתי, האנושי והכלכלי של התושבים;

  • כלכלה הנטועה במקום ובחברה אך תחרותית בשוק הגלובאלי– קידום כלכלה מקומית הקושרת בין נכס וידע ייחודיים לבין שוק גלובאלי מתפתח על בסיס יחידות עסקיות קטנות ובינוניות והמגזר הציבורי, האקדמי והאזרחי;

  • שלטון מקומי המעצב סביבה שלטונית המאפשרת קפיצת מדרגה, באמצעות קידום חשיבה ממלכתית, מכלילה וארוכת טווח, המשלבת בין התנהלות מקצועית ויעילה, לצד קידום תהליכים ייעודיים ורתימת שותפים מהמקום ומחוצה לו לקפיצת המדרגה;

  • מיזמים אסטרטגים הנובעים מהחזון, ומאפשרים את מימושו במישורים רבים וחדשים. חלק מן המיזמים האסטרטגיים הם 'גנריים' בצורת תשתיות לדוגמה וחלקם ייחודיים במובן זה שהם מחוברים לנכס הייחודי (כמו מוזיאון);

  • טיפוח היזמים המקומיים הייחודיים – בכל אזור קיימים יזמים מקומיים שיזמותם מעוגנת בנכס הייחודי )מפעל יודאיקה בצפת להבדיל מחברת תוכנה(. יזמים אלו הם הכוח העסקי המניע את מימוש החזון ואותם יש לטפח;

  • מוסדות ייעודיים לקפיצת המדרגה ובעיקר 'מוח מרכזי' שמטרתו לבצע מחקר ממוקד, הערכת מצב ותכנון של תהליך קפיצת מדרגה, ו'מועדון קפיצת מדרגה' שמורכב מהמנהיגות המקומית שרתומה לחזון ופועלת לקידומו.

 

תהליך קפיצת המדרגה המקומית

 

קפיצת מדרגה מתגבשת כתוצאה מ'סערה מושלמת' שנוצרת כתוצאה משילוב בין מדיניות נכונה, מגמות גלובליות חזקות ויציבות, מנהיגות ו...מזל. זינוק מקומי אינו תהליך לינארי ולא ניתן לייצר עבורו מתכון, כיוון שהוא ישתנה ממקום למקום. יחד עם זאת, יש ערך בפירוט אבני מיל מרכזיות בתהליך קפיצת המדרגה שיהיו נכונות לרוב המקומות:

 

  • שלב 1 :ניתוח, חזוניות ותכנון – שלב זה כולל ניתוח איכותני וכמותני של תמונת המצב המקומית, ובכלל זה זיהוי הנכסים הייחודיים, מיפוי הכוחות המרכזיים, הגדרת האתגרים והזדמנויות ואת גיבוש החזון המקומי, שמתווה תמונת עתיד רצויה ממנה ניתן לגזור תוכניותm עבודה אופרטיביות.

  • שלב 2 :גיבוש תשתית מקומית לקפיצת המדרגה – שלב זה מאופיין ברתימת הכוחות המקומיים לחזון, מתוקף חובה תפקידית או התנדבותית, וכולל התארגנות מחודשת של הרשות המקומית, המגזר העסקי והמוסדות הקהילתיים ביחס לחזון, וכן בניית אפיקים לרתימת המנהיגות האזרחית ולהנעתו. שלב זה מתאפיין גם בקידום יוזמות אסטרטגיות מחוללות-שינוי ברוח החזון.

  • שלב 3 :הזינוק – בשלב זה, שעשוי להימשך מספר שנים, השחקנים השונים בעיר מאמצים דפוסי פעולה של הדדיות ושותפות; מנועי הצמיחה מתבססים ומיזמים אסטרטגיים וחדשניים פוגשים נטלים ואתגרים מקומיים, באופן שמכניס אזרחים וגורמים נוספים למגרש; דפוסי ההתנהלות המקומיים, התמריצים ומבני הכח משתנים) לעיתים באופן משברי), אך הייחודיות מתבהרת וממונפת; המקום חווה תהליך רציף של צמיחה מכלילה המתבטא בחוסנן של משקי הבית, במוסדות ציבור משגשגים, בכלכלה תחרותית ונטועה במקום ובתעסוקה מגוונת. תהליך זה מוביל לשיפור בכל מימדי איכות החיים, ומביא את המקום לנקודת ה'אל חזור' ביחס לשינוי. לתהליך כזה אנו קוראים: "קפיצת מדרגה מקומית".

מדידה והערכה


מדידה והערכה של תהליך קפיצת המדרגה היא אתגר מורכב, כאשר אין הלימה מיידית בין יכולות מתייחד Logic Model הנבנות במקום למדדי איכות חיים 'גנריים'. המדד שפיתחנו על בסיס ה-בכך שהוא מודד תהליך של השתנות במציאות במרחב נתון, לעומת תמונת מצב קפואה שהמדדים האחרים מספקים. יתרונו הוא בכך שהוא מכוון לבחינת יכולות ההסתגלות הנבנות במקום, יכולות המשפיעות לאורך זמן על מכלול של מדדי איכות החיים. המדד לוקח בחשבון השפעות חיוביות ושליליות, סביב מדדים אובייקטיבים וסובייקטיבים, הנוגעים גם למוסדות וגם למשקי הבית.
 

למידע נוסף, בקרו במרכז קפיצת מדרגה של קבוצת ראות.

הרשמו לעדכונים