top of page

ביטחון לאומי

Content Type

Jan 2007

נושאים

ישראל

עמידה איתנה

חזית אזרחית

מוכנות לחירום

Intersectionality, Bipartisan Support, Israel, America, Emergency Management, Diaspora Relations, Emergency Preparedness, National Security Council, Home-front Command, IDF, Legitimacy, Policy Paper, Palestine, Hamas

איראן שואפת לקבל הכרה במעמדה כמדינה מובילה בעולם.

הגמוניה איראנית

מושג

הגמוניה איראנית
הגדרה

המושג 'הגמוניה איראנית' דן בשאיפתה של איראן להשיג עוצמה כלכלית, צבאית ופוליטית, שתאפשר לה (1) להבטיח את מעמדו של השלטון האיראני; (2) להגן על שלמותה הטריטוריאלית; (3) למצות את משאבי הטבע שלה; (4) להשפיע על תהליכים אזוריים; (5) לייצא את המהפכה האיסלאמית; על יסוד (6) הכרה במעמדה כמדינה מובילה בזירה הבין-לאומית.

רקע

שאיפתה של איראן להגמוניה אזורית ולהכרה במעמדה הבין-לאומי המוביל נובעת מהיותה מדינה ששטחה ואוכלוסייתה גדולים, ממקומה בצומת גיאוגראפי חשוב, ממעמדה המרכזי בעולם השיעי-מוסלמי, מעברה כאימפריה אזורית ומהפוטנציאל הכלכלי והצבאי שלה.

בשנים האחרונות עושה איראן מאמץ להרחיב את השפעתה האזורית והעולמית. יכולתה של איראן לקדם סדר יום זה נובעת מהתפתחויות אזוריות וגלובליות כגון סיום מלחמת איראן-עיראק (1988); נפילת ברה"מ (1991);  המלחמה האמריקאית בטרור וסדר היום של הדמוקרטיזציה שקידמה ארה"ב באזור (החל משנת 2001); נפילת משטרו של סדאם חוסיין (4/03); עליית מחירי הנפט; או המתח שבין סין ורוסיה לבין ארה"ב.

Read the English Version
bottom of page