"כל העם צבא, כל הארץ חזית" (דוד בן-גוריון, 1948)

כלכלי חברתי

Content Type

Aug 2009

נושאים

מוכנות לחירום
חוסן לאומי
ביטחון לאומי
חזית הבית
רשת חוסן אזרחית

Resilience, Smart City, Smart Community, Preparedness, Civil Resilience Network, Knesset, National Security, Strategy, Israel, Homefront Coommand, Israel Trauma Coalition, Emergency Response, Jewish World, Jewish Philanthropy, First Responders, Civilian Volunteers

'רשת חוסן אזרחית'

מסגרת תפיסתית לחוסן לאומי ומקומי בישראל

​"כל העם צבא, כל הארץ חזית" (דוד בן-גוריון, 1948)

הגדרה

שותפות בין-מגזרית היא מסגרת לניהול יחסים בין קבוצות ומגזרים בחברה ובכלכלה לשם מיצוי האינטרס הקולקטיבי של שחקנים אלו. שותפות בין-מגזרית מבוססת על גישה הרואה תועלת בשיתוף פעולה בין הממשלה לבין שחקנים נוספים במרחב הציבורי קרי, המעסיקים, המועסקים וארגוני המגזר השלישי בתהליך קבלת ההחלטות.  

עקרונות מנחים

שותפות בין-מגזרית מושתתת על עקרונות אלה:

  • תהליך מתמשך – קיום שיח מתמיד בין השחקנים ולא מופע חד פעמי של שיתוף פעולה.

  • מעורבות של השחקנים המרכזיים – השחקנים המרכזיים במרחב הציבורי נוטלים חלק פעיל בתהליך על בסיס קבוע. השחקנים המרכזיים כוללים את הממשלה, ארגוני המעסיקים, ארגוני המועסקים וארגוני המגזר השלישי.

  • חזון משותף – במסגרת הדיונים השחקנים אינם מייצגים אינטרסים סקטוריאליים אלא פועלים לשם מיצוי של האינטרס הקולקטיבי.

  • טווח ארוך –  התמקדות בסוגיות אסטרטגיות שיש להן משמעות בטווח הארוך.

  • החלפת מידע – במסגרת התהליך השחקנים חולקים מידע ותובנות. 

  • למידה משותפת – השחקנים בוחנים יחד את האפשרויות החברתיות והכלכליות שעומדות בפניהם ואת ההשלכות שלהן.

  • מבנה – 'המוח מרכזי' הוא מבנה שעוסק בחשיבה ובתכנון מנקודת המבט של ראש הממשלה. לכן התפיסה המערכתית שמנחה את ה'מוח המרכז' מקנה לו יכולת לקדם את השיח הבין מגזר.

הרשמו לעדכונים